Zakelijk leasenPrivate FietsleaseB2B LoginContact
Het fietsplan
Partners
Over ons
Mijn leasefiets
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

Fietslease Holland Fietslease Holland is een handelsnaam van Leasejefiets B.V., de zogenaamde verhuurder, verstrekker van het leaseproduct, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 94006970, gevestigd aan de Grote Esch 1001, 2841 MJ te Moordrecht.

Klant Bedrijf of organisatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger, waarmee Fietslease Holland een overeenkomst is aangegaan en/of producten aan heeft geleverd.

Algemene voorwaarden Alle in dit document genoemde zaken.

Product De fiets, elektrische fiets of andere vervoersmiddelen die op leasebasis verstrekt worden door Fietslease Holland.

Contract De schriftelijke overeenkomst tussen Fietslease Holland en de klant.

Adviesprijs Consumentenadviesprijs welke door retailers wordt aangehouden voor het betreffende product.

Leasetarief De maandelijkse kosten die betaald worden door de Klant aan Fietslease Holland voor de levering van het product.

Leaseprijs Volledige kosten over gehele Looptijd

Leverdatum Datum waarop het Product aan de Klant wordt geleverd.

Looptijd De volledige periode over welke de overeenkomst wordt aangegaan.

Rente Hoogte van het rentepercentage welke op jaarbasis wordt berekend over de Adviesprijs door Fietslease Holland.

Verzekeraar De partij welke de verzekering verzorgd voor de Producten.

Polisvoorwaarden De voorwaarden zoals opgesteld door de Verzekeraar van het Product.

2. Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen van Fietslease Holland en alle overeenkomsten die Fietslease Holland aangaat met klanten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst of offerte verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden van Fietslease Holland.
 4. Eventuele aanpassingen of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn enkel rechtsgeldig, indien zij schriftelijk overeengekomen en ondertekend zijn door beide partijen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien de klant de toepasselijkheid ervan in eerdere overeenkomsten met Fietslease Holland heeft aanvaard.
 6. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige (rechts)handelingen en overeenkomsten met Fietslease Holland.
 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes van Fietslease Holland zijn vrijblijvend.
 2. Alle prijzen van Fietslease Holland zijn exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Een samengestelde offerte verplicht Fietslease Holland niet tot het leveren van een deel van de aangevraagde producten tegen overeenkomstig een deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes en aanbiedingen van Fietslease Holland gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen of aanbiedingen.

Bekijk hier ons aanbod en vraag je offerte aan.

4. Aanvaarding

 1. Aanvaarding van het aanbod door de klant leidt tot het ontstaan van de overeenkomst tussen partijen. De klant gaat dan akkoord met het geoffreerde aanbod.
 2. De klant bevestigt de goedkeuring van een offerte door middel van het retourneren van een ondertekende offerte, dan wel het schriftelijk goedkeuren van een offerte, via e-mail of per post.
 3. Een offerte, op welke manier dan ook goedgekeurd, geldt in alle gevallen als een permanente bevestiging van order en een schriftelijk akkoord van de algemene voorwaarden.
 4. Behoudens het gestelde in artikel 11 van deze voorwaarden, kan een bevestiging in de vorm van een ondertekende offerte enkel geannuleerd worden na wederzijds goedkeuren.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, dan is Fietslease Holland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fietslease Holland schriftelijk anders aangeeft.

5. Leverbaarheid

Fietslease Holland houdt bij haar aanbod rekening met de directe leverbaarheid van het product. Mocht na aanvaarding van het aanbod blijken dat het product niet meer leverbaar is, dan is Fietslease Holland ook niet gehouden deze de klant te leveren. Fietslease Holland biedt dan de klant een ander, vergelijkbaar product aan. De klant heeft onder deze omstandigheden de keuze in te stemmen met het gewijzigde aanbod en annulering van het contract.

6. Looptijd en leasetarief

 1. Het contract wordt aangegaan met een Looptijd zoals overeengekomen in het contract.
 2. De Leaseprijs wordt berekend uitgaande van de volgende onderdelen:
  • Adviesprijs
  • Rente
  • Verzekering over Looptijd
  • Abonnementsgelden en/of licentiegelden over Looptijd
  • Optionele accessoires
 3. Het Product en daarmee het Contract kan op elk moment afgekocht worden tegen betaling van de resterende maandtermijnen, met vermindering van de over die resterende maandtermijnen te berekenen rente, tenzij anders in het Contract is vermeld.

7. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling per automatische incasso plaats te vinden op een door Fietslease Holland aangewezen (IBAN)bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting, bankkosten, opschorting, verrekening of schuldvergelijking. Fietslease Holland behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling, een bankgarantie of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te verlangen.
 2. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Fietslease Holland is bijgeschreven.
 3. Indien door Fietslease Holland, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 4. Indien de klant niet binnen de door Fietslease Holland gestelde termijn de in lid 1 van dit artikel genoemde zekerheid verstrekt, heeft Fietslease Holland het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat de klant geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van de klant onverlet.
 5. Indien de overeenkomst is aangegaan door meer dan één klant, zijn alle klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals deze in de overeenkomst en meer specifiek in dit artikel zijn aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 6. Indien de klant van oordeel is dat de door Fietslease Holland aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de klant om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

8. Gebruik

 1. De klant gebruikt het product enkel voor doeleinden waarvoor deze bestemd is.
 2. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de staat van het product gedurende de looptijd.
 3. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan het product gedurende de looptijd te verkopen, als zekerheid te laten dienen of te verhuren aan derden.

9. Accessoires

 1. Eventuele accessoires besteld bij aanschaf van het product worden meegenomen in de leaseprijs.
 2. Conform de polisvoorwaarden worden accessoires die middels schroeven aan het product kunnen worden bevestigd meeverzekerd.
 3. Accessoires besteld bij aanschaf van het product worden voor aflevering gemonteerd door een vakkundig monteur.
 4. Gedurende de looptijd kan de klant het product op eigen kosten verder uitrusten met accessoires.
 5. Accessoires aangeschaft en gemonteerd tijdens de looptijd moeten zonder schade aan het product verwijderd kunnen worden. De klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze accessoires op het moment dat het product, om een of andere reden, geretourneerd wordt aan Fietslease Holland.
 6. De klant draagt het risico van beschadiging, verlies of diefstal en daaruit voortvloeiende kosten van alle accessoires die door de klant, en niet via Fietslease Holland, zijn aangeschaft.

10. Verzekering

 1. Elektrische fietsen, stadsfietsen en hybride fietsen worden naar keuze volledig casco verzekerd. De polisvoorwaarden van de verzekeraar worden te allen tijde beschikbaar gesteld aan de klant.
 2. Racefietsen en (elektrische) mountainbikes worden zonder verzekering afgeleverd.
 3. Kosten voortvloeiend uit diefstal of ongeval die niet door de verzekeraar gedekt worden, zijn volledig voor rekening van de klant. Ook het eigen risico is volledig voor rekening van de klant.
 4. Bij diefstal moeten beide sleutels, zoals geleverd, worden overhandigd aan Fietslease Holland. Er is geen dekking mogelijk zonder overhandiging van beide sleutels, tenzij dit een gevolg is van woninginbraak of afgifte onder dwang.
 5. De betreffende verzekeraar levert, bij producten genoemd in artikel 9.1, een pechhulp-service. Eventuele bijkomende kosten bij gebruik van deze service zijn voor rekening van de klant.

11. Onderhoud

 1. De klant dient het product tijdig te onderhouden en ervoor te zorgen dat het product bruikbaar blijft.
 2. Fietslease Holland kan op elk moment de staat van het product controleren.
 3. Gaat het product verloren of kapot door oneigenlijk gebruik of gebrek aan regulier onderhoud, dan komen de daaruit voortvloeiende herstel- of vervangingskosten voor rekening van de klant, inclusief eventuele bijkomende kosten zoals transportkosten.

12. Beëindiging

 1. De overeenkomst wordt beëindigd als sprake is van een van de volgende situaties:
  • De looptijd is verstreken en de volledige leaseprijs is betaald door de klant.
  • Het product is afgekocht door de klant door betaling van alle leasetarieven.
  • Indien de klant de verplichtingen uit het contract niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Dan kan het contract worden ontbonden.
  • Indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 12.3 van deze algemene bepalingen;
  • Aan de klant wordt (voorlopige) surséance van betaling verleend, het faillissement van de klant wordt aangevraagd of hij vraagt zelf zijn faillissement aan, de klant biedt aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aan of roept (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeen of indien met betrekking tot de klant toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 2. Bij ontbinding van het contract geldt dat de klant het product inlevert bij Fietslease Holland, binnen 14 dagen na schriftelijk over de ontbinding te zijn geïnformeerd, tenzij anders overeengekomen.
 3. Blijkt dat de klant het product zonder toestemming van Fietslease Holland heeft verkocht, dan is de klant Fietslease Holland, naast de volledige openstaande som, een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de dagwaarde van het product inclusief accessoires en BTW.
 4. Bij voortijdige ontbinding van het contract wegens het uitblijven van betaling wordt een boete in rekening gebracht van 25% van de volledige contractsom.
 5. Indien het product in de optiek van de klant niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de klant niet recht de betaling op te schorten. Ook bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de klant nimmer op.

13. Overmacht

 1. Fietslease Holland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fietslease Holland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fietslease Holland of van derden daaronder begrepen. Fietslease Holland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Fietslease Holland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14. Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien automatische incasso niet mogelijk is of het geïncasseerde bedrag door de klant wordt gestorneerd en er ook niet tijdig anderszins betaald wordt, dan wordt de klant wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Toch zendt Fietslease Holland na het verstrijken van de betalingstermijn, één betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog in de gelegenheid stelt binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Fietslease Holland rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de (eerste) betalingstermijn, tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke (handels)rente ingevolge artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Fietslease Holland is na het verstrijken van de in lid 13.1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Fietslease Holland zal haar vordering dan ter incasso uit handen geven.
 4. Na het verstrijken van de in lid 13.1 bedoelde termijn van 14 dagen zijn de aan de incasso verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
 5. Zolang de klant de door hem verschuldigde (lease)som c.q. tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Fietslease Holland gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 6. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Fietslease Holland verschuldigde.

15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst door Fietslease Holland geleverde, blijft eigendom van Fietslease Holland, totdat de klant alle verplichtingen, waaronder de betaling van het openstaande bedrag, uit de met Fietslease Holland gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Fietslease Holland geleverde, dat ingevolge lid 14.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

16. Aansprakelijkheid

 1. Indien Fietslease Holland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Fietslease Holland aansprakelijk is voor directe schade jegens de klant,  dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de leaseprijs, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Fietslease Holland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fietslease Holland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan hem toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Fietslease Holland is niet aansprakelijk voor enige door de klant, zijnde (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de klant (of derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Fietslease Holland is jegens de klant nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Fietslease Holland bij of voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Hierbij valt veelal te denken aan de montage van het product.
 6. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Fietslease Holland. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 7. De klant vrijwaart Fietslease Holland voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Fietslease Holland uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Fietslease Holland en de klant bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Indien Fietslease Holland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Fietslease Holland zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven bij het nemen van adequate maatregelen, dan is Fietslease Holland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fietslease Holland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.
 8. Heeft de klant enig aan de overeenkomst verbonden risico verzekerd, dan is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Fietslease Holland te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 9. De klant kan Fietslease Holland niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde product of de door of namens Fietslease Holland verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  • door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde producten;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de klant aan Fietslease Holland verstrekte gegevens;
  • door aanwijzingen of instructies van of namens de klant;
  • doordat door of namens de klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde product zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Fietslease Holland.
 10. Voorts is Fietslease Holland niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de opdrachtnemer het gevolg is van:
  • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
  • tekortschieten van hulppersonen;
  • transportmoeilijkheden;
  • brand en verlies van te leveren zaken;
  • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
  • gewelddadige of gewapende acties of
  • storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de gebruiker.

17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht geldt.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Fietslease Holland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fietslease Holland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.